Start Om Timjan Styrelsen Grannsamverkan Länkar Kontakt


Om Timjans Samfällighetsförening

Hela området Slagsta byggdes under 1973-1974. Timjans samfällighetsförening bildades 1975. Bebyggelsen består av radhus och kedjehus. Vår Samfällighet består av 64 fastigheter på Kumminvägen och Timjanvägen.
Samfälligheten har gemensam försörjning av vatten, avlopp, värme, garage- och parkeringsplatser, belysning, kabel-TV, grönytor, lekredskap och gångvägar,snöröjning och sandning.

Tillsammans äger vi stora gemensamma ekonomiska världen som vi ska förvalta på bästa sätt. När du köper ett hus i vår samfällighet så följer en rad lagstadgade förpliktelser med på köpet som inte går att välja bort. Vi har ett anläggningsbeslut, ett reglerat föreningsmöte varje år och en styrelse som sköter löpande ärenden. Du kan alltså inte välja att gå ur och inte vara medlem i samfälligheten. Medlemskapet hänger ihop med ägandet av fastigheten.

Samfällighetensföreningen består av oss som bor här. Vår uppgift är att sköta om och ta ansvar för allt det som är gemensamt. Exakt vad Samfälligheten har att ansvara för finns beskrivet i Anläggningsbeslutet med tillhörande bilagor, som upprättades av Lantmäteriet formellt på uppdrag av dem som först köpte de 64 fastigheterna i området när det var nybyggt.

Som en följd av anläggningsbeslutet bildade de 64 fastigheterna Timjans Samfällighetsförening med
uppdrag att förvalta den gemensamma egendomen. Hur förvaltningen formellt ska genomföras finns
fastslaget i samfällighetens stadgar. Det finns också en samfällighetslagstiftning som föreningen måste hålla sig till. Om samfällighetslagstiftning kan man läsa på www.villaagarna.se

Föreningsstämman
Högsta beslutande organ i samfälligheten är Föreningsstämman, till vilka alla fastighetsägare har tillträde. Föreningsstämman infaller i april varje år och har formell rätt att besluta om samfällighetens verksamhet inom ramen för anläggningsbeslutet, stadgarna och samfällighetslagstiftningen.
Föreningsstämman beslutar även om vilken avgift som ska erläggas för den gemensamma försörjningen, samt utser styrelse och revisorer med uppgift att ansvara för den löpande verksamheten och genomförandet av de verksamheter som stämman beslutar om.
Förutom samfällighetens stadgar finns det medlemsregler som fastställs på föreningens stämma. Som fastighetsägare i en samfällighet MÅSTE du följa stämmans beslut. Samtidigt har du också möjlighet att påverka vilka beslut som ska fattas genom att delta på föreningsstämman. Medlemsreglerna är till för att vi ska förstå och värna om vår egen och andras trevnad och visa varandra respekt. Styrelsens sammansättning framgår av stämmoprotokollet, som delas ut i brevlådorna.

Styrelsen
Några av styrelsens viktigaste uppgifter är att se till att våra anläggningar hålls i gott skick och ansvara för att föreningens ekonomi sköts på ett tillfredställande sätt. Styrelsen ska också genomföra de verksamheter som stämman beslutar om och har mandat att teckna avtal om inköp och entreprenader som behövs för att genomföra beslut och verksamhet.
Styrelsen har det dagliga ansvaret men arbetar frivillig med detta på fritiden. Styrelsen gör det efter bästa förmåga och med bästa föresatser, men kan kanske inte alltid motsvara den enskilde fastighetsägarens förväntningar och krav.

I styrelsen uppdrag ingår:
Att förvalta samfällighetens och föreningens tillgångar.
Att föra redovisning över föreningens räkenskaper.
Att uttaxera avgiften.
Att ingå avtal.
Att föra förteckning över delägande fastigheter och dessas andelstal.
Att årligen inför ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens ekonomi och verksamhet.
Att genomföra stämmans beslut.
Att till föreningens underhålls och förnyelsefond årligen avsätta den av stadgarna bestämda summan.
Att fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.
Samt att anmäla stadgeändringar och styrelsesammansättning till Lantmäteriet.

Samällighetsavgiften
Samfällighetsens gemensamma årsomsättning är ca 2 miljoner, varav värmekostnaderna utgör ungefär hälften. I avgiften ingår gemensam försörjning av vatten, avlopp, värme, garage- och P-platser, gatubelysning, kabel-TV från comhem, grönytor, lekredskap, gångvägar, och sandning.
Dessutom besiktning av samfällighetens VVS-anläggningar under husen, brand och elbesiktning av
garagen, besiktning och kontroll av dagvattenbrunnar, lekplatser etc.
Samfällighetsavgiften betalas i förskott varje månad. Avin för avgiften delas ut runt den 10:e i varje
månad i brevlådan till varje fastighet. Som fastighetsägare är du enligt Svensk lagstiftning skyldig att
betala samfällighetsavgiften oavsett om du erhåller en avi eller ej. Betalningen ska vara samfälligheten tillhanda senast den sista i varje månad. Endast en påminnelse går ut innan ärendet skickas vidare till kronofogden.

Värme och vatten
Samfälligheten ansvarar för värme, vatten och avlopp fram till bestämda avlämningspunkter i varje
fastighet. Efter dessa avlämningspunkter är det respektive fastighetsägares ansvar att sköta om
funktionen och underhållet. För värme och vatten finns i varje fastighet avstängningsventiler, som också är avlämningspunkter. Som fastighetsägare måste du veta var funktionerna finns så att du kan stänga av tillförsel av värme eller vatten vid eventuell skada i anläggningen i din egen fastighet. Den del som är samfällighetens gemensamma besiktigas regelbundet.

Tillgänglighet för underhåll
För att samfälligheten ska kunna sköta underhållet av de gemensamma anläggningarna har samfälligheten full tillgänglighet till alla delar. Det innebär att du som fastighetsägare är skyldig att ge tillträde till de anläggningar som löper i krypgrund eller mark på din egen fastighet. De får t.ex. inte blockeras av byggnation och måste göras tillgängliga på anmodan.

Vår- och höststäddag
För vår egen skull, för att lära känna varandra för ökad trygghet och för att hålla kostnader nere gör vi tillsammans en del eget arbete på våra gemensamma ytor som garage, parkering, gräsmattor, rabatter, gångvägar, lekredskap etc. Inget avancerat arbete utan mest trädgårdsarbete, mindre reparationer på gemensamma anläggningar, snyggar till och håller vårt område trivsamt. Städdagen brukar avslutas med gemensam lunch.
Klippning av de gemensamma gräsytorna sköts av frivilliga i gräsklippargruppen. Material och förråd sköts av våra utsedda materialförvaltare.

Information
Samfälligheten har fyra informationsvägar, www.timjan.net, Timjanbladet, anslagstavlorna och
via e-post. Mer om detta kan du läsa under Kontakt.

Till sist…
Du har flyttat in i en förening och är medlem med en medlems ansvar för det som är vårt gemensamma. Tillsammans tar vi ansvar och största möjliga hänsyn till varandra.